Algemeen

 • Alle overeenkomsten worden nageleefd volgens de volgende voorwaarden.
 • Men is definitief cursist op de datum van inschrijving en na betaling voor het tussen instructeur en cursist overeengekomen aantal lessen/coaching.
 • Cursisten hebben een eigen verantwoordelijkheid en trainen te allen tijde voor eigen risico op de trainingslocatie.
 • De certificaten uitgereikt na deelname van een van de trainingen, is een bevestiging van gedrag gedurende de periode van deze  training of coaching.
 • In principe starten wij een groep bij inschrijving van 4 honden. Wij behouden ons echter het recht voor om als we dat nodig vinden hiervan af te wijken.
 • Van Vuuren Hondentrainingen is gesloten tijdens de Nederlandse feestdagen en alle schoolvakanties volgens de Rijksoverheid, regio Noord.
 • De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de training, bij in gebreke blijven zal de training voor de cursist niet doorgaan
 • Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele training. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 • Indien door ziekte van de cursist of hond de cursus moet worden beëindigd dient er een doktersverklaring cq dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de cursist de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen.
 • Indien door ziekte de cursus moet worden beëindigd door de instructeur, wordt het resterende cursusgeld, aan de cursist gerestitueerd.
 • Indien door Corona de klassikale lessen niet door kunnen, vanwege bijvoorbeeld een lockdown, zal de instructeur de lessen zo goed mogelijk online proberen te hervatten. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Bij deelname aan een cursus, (privé)les, training op maat, workshop dient de hond gezond te zijn en geen fysieke beperkingen te hebben. Bij twijfel door cursist kan dit altijd overlegd worden voor aanvang van de cursus, (privé)les, training op maat, workshop. Indien de hond niet (fysiek)gezond is hebben wij altijd het recht om toegang tot cursus, (privé)les, training op maat, workshop te weigeren. Indien er geen overeenstemming plaats vindt tussen de cursist en ons over de (fysieke) gezondheid van de hond dient de cursist zelf en voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts de kosten die daaruit voortkomen zijn altijd voor rekening van de cursist.

  Indien de cursist een training volgt voor begeleiding bij herstel na een blessure, gaat dit altijd in samenwerking met behandelend dierenarts, fysiotherapeut, chiropractor of specialist. Verklaring voor akkoord van de specialist, arts, chiropractor of fysiotherapeut voor de training van de hond dient altijd schriftelijk via email aangegeven te worden bij inschrijving, voor aanvang van de eerste training. Wij hebben altijd het recht om contact op te nemen met de behandelend arts, specialist, chiropractor of fysiotherapeut om overleg te plegen over de hond.

  Honden die niet sociaal zijn naar of moeite hebben met andere honden en/of mensen zijn uitgesloten van deelname aan de groepslessen en workshops. Voor deze honden zijn de privélessen en privé trainingen op maat wel toegankelijk, dit gaat wel altijd in overleg en dient bij inschrijving schriftelijk gemeld te worden.

 • Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg afgesproken.
 • Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd vervalt het recht op inhalen.
 • Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald kunnen worden.

Huishoudelijke regels 

 • Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de trainingslocatie aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 • Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn/haar inschrijving. Er wordt in dit geval géén lesgeld gerestitueerd.
 • De hond heeft zijn inentingen gehad, of bewijs van titerbepaling. Dit is aantoonbaar in het paspoort.
 • De hond is opgenomen in de WA-verzekering van de hondeneigenaar. De hondeneigenaar is ten alle tijden aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade.
 • De te trainen honden dienen aangelijnd te zijn.
 • De hand outs die worden verstrekt na de les zijn voor gebruik van cursist alleen, deze worden niet aan derden doorgegeven. Copyright @ Van Vuuren hondentrainingen
 • Houd voldoende afstand met het passeren van anderen mensen en/of honden (respecteer elkaars persoonlijke zone).
 • Tijdens de training wordt alleen gebruik gemaakt van een gladde halsband en/of tuig. Er wordt gewerkt met een normale lijn met een lengte van 120 – 150 cm. Flexlijnen worden niet geaccepteerd. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden of teletac is verboden.
 • De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 • Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt. Bij missen van lessen door loopsheid wordt 50% van de gemiste lessen gerestitueerd.
 • Doet uw hond zijn/haar behoefte op het terrein dient u dit zelf op te ruimen.  Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 • Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur, worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 • Als uw hond ongewenst gedrag vertoond bent u verplicht dit voorafgaand aan de te volgen training te melden. De instructeurs kunnen u dan gepast advies geven. Eventueel wordt toegang tot de trainingslocatie geweigerd bij extreem gedrag waarbij de veiligheid van andere honden en cursisten in het geding komt.
 • De bezitter/eigenaar van de hond blijf aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
 • Op mijn locatie verwacht ik  een enthousiaste samenwerking, gezelligheid, veiligheid en ongelofelijk veel actief honden plezier!

Privacyverklaring

 

 • In het kader van de Europese bescherming van (persoons)gegevens willen wij u op het volgende opmerkzaam maken.
 • Van Vuuren Hondentrainingen vraagt u om (persoons)gegevens, dit zijn uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de naam van uw hond.
 • De (persoons)gegevens worden verwerkt in het boekhoudprogramma Exact en uitsluitend in het kader van de levering van onze diensten aan u.  Het boekhoudprogramma Exact en de diensten die wij van hen afnemen voldoen aan de Europese privacywetgeving.
 • De (persoons)gegevens die aan Van Vuuren Hondentrainingen worden verstrekt, worden alleen verwerkt door de eigenaar van Van Vuuren Hondentrainingen en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
 • De (persoons)gegevens worden een jaar na het leveren van de dienst vernietigd.
 • Desgewenst kunt u ons verzoeken u inzage in uw gegevens te geven, dan wel ons verzoeken uw gegevens te wijzigen. Eveneens op verzoek zullen wij de aan Van Vuuren Hondentrainingen verstrekte gegevens in de vorm van een word-document aan u verstrekken .